Услови за користење

SkopjeID  Ви овозможува користење на содржините на својот интернет портал кои се регулирани со овие Услови за користење и важат за сите содржини, страници, услуги, кои се во сопственост на SkopjeID. Со користењето на интернет порталот на SkopjeID, неговите страници, содржини и услуги се смета дека корисниците во секој момент се запознаени со овие Услови за користење и дека во целост ги разбираат и прифаќаат.

Обврски на корисниците при користење на порталот

Со прифаќање на овие Услови за користење, корисникот прифаќа и согласен е дека услугите и содржините на SkopjeID ќе вклучуваат реклами, разни известувања и слични пораки од SkopjeID.

Промена на содржините на порталот и услугите

SkopjeID го задржува правото на промена, отстранување  на било која содржина на порталот и услугите без обврска за претходна најава. SkopjeID  не е одговорен за било каква штета настаната од овие промени.

NFL Jerseys 2019 
Translate »