Конкурсот е во тек- Фотографирајте мотиви од Скопје, Градот ќе ви ги откупи

http://muslimahbloggers.com/blog-business-directories/islam-hashtag Објавено од: на 19 август, 2015

http://mythreeandme.co.uk/2019/05/win-a-50-amazon-voucher-this-fathers-day.html?share=facebook

Buy Adipex In Stores

Град Скопје ги потсетува граѓаните дека е во тек конкурсот за откуп на фотографии со мотиви од градот.

Buy Cheap Alprazolam Online 500Skopje-big-pic-13-520x34

Buy Ambien Cr Online Canada

http://muslimahbloggers.com/newbie-sunday-showcase-13th-march-2016?share=reddit Врз основа на Програмата за општа туристичка пропаганда и подобрување на условите за престој на туристите во градот Скопје за 2015 година, Град Скопје на 14.07.2015 година, објави конкурс за откуп на фотографии со мотиви од градот Скопје.

enter

Buy Cheap Alprazolam Online Право на учество на Конкурсот имаат сите заинтересирани правни и физички лица, согласно со утврдените барања:

go to site
  1. Фотографиите треба да бидат со различни мотиви од  подрачјето на градот Скопје, по избор на доставувачот;
  1.   Доставените, фотографии треба да се изработени во дигитален ТИФ(TIF) формат, со висока резолуција, подготвени за печатење;
  1. Фотографиите не треба да бидат постари од (1) една година;
  1. Фотографиите не треба да се претходно објавувани во весници, каталози, списанија или да биле пријавени за учество на други конкурси;

go Град Скопје за наградените фотографии ќе организира изложба во еден од своите културни центри.

click here

http://country-harvest.co.uk/contact-us/ За техничко-уметничките критериуми, начинот на конкурирање и други дополнителни информации заинтересираните можат да се обратат на тел. (02) 3297-218, секој работен ден од 8.30 до 16.30 часот, на официјалниот  портал на  Град Скопје www.skopje.gov.mk или во просториите на Град Скопје, барака бр. 6, канцеларија бр. 1 – Одделение за туризам.

click
  • Конкурсот трае 120 дена, од денот на објавувањето во средствата за јавно информирање;
  • Пријавите за Конкурсот кои нема да бидат доставени во наведениот рок нема да бидат разгледувани;

follow link Адресата на која треба да се достават предлог-фотографиите е:

go site

Buy Soma Online Next Day Delivery Град Скопје

source url

Buy Valium From Europe Сектор за локален економски развој

source

watch бул. „Илинден” бр. 82, 1000 Скопје

http://music-education.org/members/francisca3786c/activity/692117/

go Со назнака „За Конкурсот за најдобра фотографија“

source

see url или лично, во Архивата на Град Скопје

follow link

Buy Phentermine Online Nz

http://bedfordintegrativehealth.co.uk/health-coaching/health-coaching/

SkopjeID
Доживеј го градот целосно!
[fbcomments]
Translate »